ای همه وجود من نبود تو نبود من

معشوقه ی من ای هستی من دستاتو بذار تو دستای من...

00:00 عاشقی(1393.06.31)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/02115993967825395787.jpg


می گوینددلتنگت نباشمخدای منانگار به آب بگویند خیس نباش
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 31 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.30)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgمن تو رابهدلمقول داده امنگذاربدقول شوم
http://upload7.ir/imgs/2014-09/34721662512708570135.png+ نوشته شده در یکشنبه 30 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.29)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/94019788594258675312.jpg


اینموهبت الهی ستصبح چشم بگشاییویادت بیایدعشقی داریآبی تر از آسمانزلالتر از شبنموروشنتر از صبح
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در شنبه 29 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| نظرات()


00:00 عاشقی(1393.06.28)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgشب هااتاقم ماه نداردچشمانترا قرض میدهیتا صبح؟
http://upload7.ir/imgs/2014-09/11448935266916677921.jpg+ نوشته شده در جمعه 28 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.27)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/01994875917805488442.jpg


این روزها


بدجور به تو آغشته ام


از


صافی ردم کن


و


ببین که جز تو هیچم نمی ماند
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در پنجشنبه 27 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.26)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgمعشوقم از من میپرسدتفاوت من و آسمان چیست؟تفاوت ، عشق مناین است کهوقتی تو میخندی،من آسمان را از یاد میبرم
http://8pic.ir/images/gh9u87g16wmakc06hfp0.jpg+ نوشته شده در چهارشنبه 26 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.25)

http://8pic.ir/images/dqgrkkv36tgjtsds7yr8.jpg


تمامآنچه دانسته امهمین استتو عشق منیوآنکه عاشق استبه هیچ چیز نمی اندیشد
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در سه شنبه 25 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.24)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgساعت هایگرانی که پیش از عشق تو خریده بودماز کار افتاده اندو اینکجز عشق توساعتی به دستم نیستساعت 00:00 عاشقی
http://8pic.ir/images/qoz9mmfkwi5xbygcz3s0.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 24 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.23)

http://8pic.ir/images/vo85j27nz9qfnvgpor1t.jpg


وقتیتونیستیتمام من درد می کند
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در یکشنبه 23 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.22)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgدوستت دارموپایان سطرنقطه ای نمی گذارم
http://8pic.ir/images/9wwbe80xyxg4welwdbuh.jpg+ نوشته شده در شنبه 22 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.21)

http://8pic.ir/images/xyhib650rfvpjrgawy00.jpgچشمانت


زیباترین


درسی ایست که خوانده ام


چه


معلم خوبیست


نگاهت
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در جمعه 21 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.20)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgدلبندممن دلم،فقط روی دل تو بند می شود
http://8pic.ir/images/jqskypl061yqfmb88gkk.jpg+ نوشته شده در پنجشنبه 20 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.19)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/81015493841090531163.jpg


همه می گویند


سخت گیرم


راست می گویند


همین است


که آنقدر سخت


،


به تو گیر داده ام


http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 19 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.18)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgنه قرصونه شربت و داروهیچ کدامتاثیر ندارند به مانند سلامبرگردکه بی تو نفسم می گیرد،اکسیژن بی عطر تو سم است برایم
http://8pic.ir/images/45r6fmk221tfifj0q76x.jpg+ نوشته شده در سه شنبه 18 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.17)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/27388671037450448401.jpg


همه بهانه هایم از نبودن توستاگر باشی،اگر باشیاز هزار و یک بلا هم بهانه نمی گیرم
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 17 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.16)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgتوبه نمی کنممن،برای به تو رسیدناز گرگهمسمج ترم
http://8pic.ir/images/qlgug00xve1sflbmlu87.jpg+ نوشته شده در یکشنبه 16 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.15)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/89414056991493917320.jpg


به تو


بدهکارم


دست کم


یک جان


،


برای هر لبخند
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.14)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgخاگ بر سر تمام این کلماتاگر تواز میان تمامشاننفهمی من دلتنگتمhttp://8pic.ir/images/fnx13n8dfj6r19q6zs2w.jpg+ نوشته شده در جمعه 14 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.13)

http://upload7.ir/imgs/2014-09/61532310148418953532.jpg


بگذارسر به سینه ی من تا بگویمتاندوه چیست؟عشق کدام ست؟غم کجاست؟بگذار تا بگویمتاین مرغ خسته جانعمریستدر هوای تو از آشیان جداست
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در پنجشنبه 13 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.12)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgنمی دانمچه رابطه ایستبین نبودنت و رنگ هادلتنگ تو که می شوم،زندگی ام سیاه می شود
http://upload7.ir/imgs/2014-09/49429024228603708669.jpg+ نوشته شده در چهارشنبه 12 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.11)

http://8pic.ir/images/bnmve6ji0pw9s02v5e6u.jpg


من


با همه فرق دارم


چون


من تو رو دارمhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در سه شنبه 11 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.10)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgحالکه دنیا تو را به من دادهدیگرهیچ توقعی ندارمجز آغوشت،که تمام دنیای من استhttp://8pic.ir/images/keqbss8t6pcoz72q8656.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 10 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.09)

http://8pic.ir/images/0urbo1ay7nevws0uk7bh.jpg


کمبود خواب


با


یک روز مرخصی حل میشه


کمبود وقت


با


مدیریت زمان سایر


کمبودها نیز علاجی داره


با کمبود دست هایت چه کنم؟http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 9 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.08)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgگاهی یک نفربا نفس هایشبا نگاهشبا کلامشبا وجودشبا بودنشبهشتی میسازد از این دنیا برایتکه دیگر بدون او،بهشت واقعی را هم نمیخواهیhttp://8pic.ir/images/72ztehb4yvqbyk0667lt.jpg+ نوشته شده در شنبه 8 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.07)

http://upload7.ir/imgs/2014-08/79228698494659549564.jpg


دفتر نوشته هایم


را


سفید می گذارم


بی تو بودننوشتن ندارددرد دارد
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در جمعه 7 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.06)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgکاشداشتنتبه راحتیدوست داشتنت بود
http://upload7.ir/imgs/2014-08/90749989505893284137.jpg+ نوشته شده در پنجشنبه 6 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.05)

http://upload7.ir/imgs/2014-08/15189288699005193760.jpg


صدایت


را


به وسعت


حسرت دیدنت


دوست دارم


با آرزوی دیدنت


،


ندیدنت را تحمل می کنم
http://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg


+ نوشته شده در چهارشنبه 5 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.04)

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpgمنتظر لحظه ای هستمکهدستانت را بگیرمدرچشمانت خیره شومدوستت دارم را بر لبانم جاری کنممنتظر لحظه ای هستمکه در کنارت بشینم  ، سر روی شونه هایت بگذارم
http://8pic.ir/images/mvj9qi6dd6c1yw05w8rn.jpg+ نوشته شده در سه شنبه 4 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.03)

http://8pic.ir/images/uzmhgnjadbuqk5gv5on2.jpg


مرسی که هستی


و


هستی را رنگ میزنی


هیچ چیز


از تو نمی خواهم


فقط باش


فقط بخند


فقط راه برو


نه ، نه


راه نرو


میترسم پلک بزنم


و


تو دیگر نباشیhttp://8pic.ir/images/hoan784ncg8ugev82ufj.jpg+ نوشته شده در دوشنبه 3 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()


00:00 عاشقی(1393.06.02)امروز تولد خودمه

http://8pic.ir/images/wgwjf6tm59mssijxnqh2.jpg


چقدر خوشحال بود


شیطان


وقتی سیب را چیدم


گمان کرد


فریب داده است مرانمیدانست تو پرسیده بودی


،


مرا بیشتر دوست داری یا ماندن در بهشت را

http://8pic.ir/images/sr2zufqmk8gr1305uh6i.jpg


+ نوشته شده در یکشنبه 2 شهریور 1393 ساعت 12:00 ق.ظ توسط se7en star| احساس()