ای همه وجود من نبود تو نبود من

معشوقه ی من ای هستی من دستاتو بذار تو دستای من...